Fanfarekorps Ons Genoegen Hattem
Muziek is beleven!

Onze historie.

In 2024 bestaat Fanfarekorps Ons Genoegen Hattem 125 jaar. In die tijd is veel gebeurd. Hieronder in chronologische volgorde een overzicht van de verenigingshistorie vanaf de oprichting in 1899.  • Historie_ca 1900 eerste korpsfoto
  • Historie_1922 Ons Genoegen op de 'muziektent'
  • Historie_1949 650-jarig bestaan Stad Hattem
  • Historie_1950 KNF-Vaandel
  • Historie_1971 Topconcours in Arnhem
  • Historie_1989 Topconcours in Arnhem
  • Historie_1999 Korpsfoto OG 100 jaar


1899-1920 | Oprichting en eerste jaren

Eind november 1899 waren enkele inwoners uit Hattem van mening dat er een muziekvereniging moest komen op neutrale grondslag. Men kwam tot het besluit een fanfarekorps op te richten onder de naam Muziekgezelschap Ons Genoegen. G.J. Fiechter werd verkozen tot voorzitter. Op 15 december 1899 wordt er een opdracht aan een timmerman verstrekt voor het maken van twaalf houten lessenaars. Tot de dag van vandaag wordt 15 december 1899 aangehouden als oprichtingsdatum. Binnen een jaar steeg het ledenaantal van twaalf naar achttien en in de loop van 1901 liet men zich in het openbaar horen door middel van rondgangen, concerten en bijdragen aan festiviteiten. In deze tijd werd het orkest ook omgevormd tot een harmonie.


Nadat in 1904 de heer van Eekeren tot voorzitter was gekozen, volgde in 1905 de eerste concoursdeelname in Velp. Hoe het resultaat was is niet bekend. In 1906 werd de heer van Eekeren opgevolgd door de heer Schuurman als voorzitter. Zijn eerste taak was het aanstellen van een nieuwe dirigent. Deze werd gevonden in de persoon van J.C. Nieuwenhuis, waarbij ook zijn broer C.O. Nieuwenhuis zich aanmeldde als lid. Met de komst van de beide heren werd Ons Genoegen nieuw leven ingeblazen en meldden zich nieuwe leden aan en kon men tevens de eerste donateurs verwelkomen. In 1908 werd besloten weer aan een concours deel te nemen en wel in Steenwijk. Na de uitvoering van twee stukken bleek dat Ons Genoegen veel te hoog gegrepen had. Ook hiervan is het juiste aantal punten niet bekend. Na deze teleurstelling zou het nog tot 1920 duren alvorens met weer aan een concours deelnam.

Ons Genoegen verleende haar muzikale medewerking in de regio. Zo was het orkest te gast in ’s-Heerenbroek, Zwolle, Mastenbroek en Zalk. Rond 1914 begonnen steeds meer gemeenten hun eigen korpsen op te richten waardoor de activiteiten in omgeving afnamen. In 1914 brak ook de Eerste Wereldoorlog uit, en veel leden werden gemobiliseerd. Daarop werd besloten de repetities voorlopig stil te leggen. Ook werd een groot deel van het instrumentarium uitgeleend aan een in Zwolle opgericht militair korps. Na een jaar werden de repetities hervat.


In 1919 werd besloten het korps om te vormen van harmonie naar fanfare. Reden hiervoor was dat men een drietal klarinetten moest aanschaffen en daarvoor de benodigde gelden en muzikanten ontbraken. In datzelfde jaar 191 werd er een nieuw bestuur gekozen onder leiding van voorzitter J.W. van Wageningen. Tijdens deze vergadering werd ook besloten om Ons Genoegen aan te sluiten bij de Nederlandse Federatie van Harmonie en Fanfaregezelschappen


1920-1950 | Promotie naar Vaandelafdeling

In 1920 werd men bij de federatie opgenomen. Als gevolg hiervan volgde een deelname aan het Federatief Muziekconcours in Zutphen. Ons Genoegen deed mee aan de mars en de concertwedstrijd. Zij behaalden hier voor de marswedstrijd een 2e prijs met 14 punten en voor het concertonderdeel een 2e prijs met 15 punten. De supporters boden vanwege de behaalde resultaten een vaandel aan.

 

Ter ere van het 25-jarig bestaan van Ons Genoegen werd er een groot muziekconcours georganiseerd, waar drieëntwintig korpsen aan deelnamen. Na afloop van het concours bleek dat het concours een netto opbrengst van 1.665 gulden had, waarmee een compleet saxofoonregister kon worden aangeschaft. In 1928 was het korps uitgegroeid tot veertig leden en speelde men in de toenmalige hoogste afdeling (Ere-afdeling). Dit hield in dat men binnen acht jaar van de 4e naar de hoogste afdeling was opgeklommen. In 1930 volgde een dirigentenwisseling. De heer Nieuwenhuis maakte plaats voor J.C. van Lint.

 

In 1939 werd het 40-jarig jubileum op bescheiden wijze gevierd, mede met het oog op de internationale spanningen in Europa. Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 stagneerde alles, ook het verenigingsleven. Repetities werden soms weken tot maanden gestaakt, aangezien veel leden in militaire dienst zaten. Na de oorlogsjaren bloeide de vereniging op en in 1949 nam Ons Genoegen wederom deel aan een concours, ditmaal in Epe. Hier werden 54 en 52 punten behaald, wat promotie naar de Vaandelafdeling betekende. In de marswedstrijd behaalde men 40 punten, het maximaal haalbare aantal punten. Na het concours werd men door een grote schare burgers verwelkomd aan het station onder aanvoering van burgemeester Toornstra.

Ander hoogtepunt in 1949 was het 50-jarig jubileum van de vereniging. Men ontving serenades van zusterverenigingen Christelijke Muziekvereniging Hattem (CMH) en Arbeidersmuziekvereniging Ontwaakt. Voorzitter J.W. van Wageningen werd gehuldigd vanwege zijn 30-jarig jubileum als voorzitter. In 1950 nam Ons Genoegen weer deel aan een concours. Ze mochten dan wel zijn opgenomen in de Vaandelafdeling, maar het symbool van deze afdeling, het vaandel zelf, was nog niet in bezit. Op het concours in Angerlo behaalden zij 105 punten en een eerste prijs en eindelijk waren ze in het bezit van het fel begeerde vaandel.


1950-1970 | Deelname Topconcoursen

In 1956 volgde A.J. Jansen de heer Van Lint op als dirigent. In datzelfde jaar werd er een volledig nieuw instrumentarium aangeschaft. Al vrij snel volgde er weer een dirigentenwisseling. In 1958 trad de heer Bouquenon in dienst als dirigent van Ons Genoegen. In datzelfde jaar vond J.W. van Wageningen het na 39 jaar voorzitterschap genoeg geweest. Opvolger werd zijn zoon, M. van Wageningen. De heer J.W. van Wageningen werd zelf tot erevoorzitter benoemd.


In 1962 werd er deelgenomen aan het Topconcours in Arnhem, waar Ons Genoegen een eerste plaats behaalde met 172 punten. Dit bleek genoeg te zijn om het grote borstbeeld van Jhr. MR. van de Poll in ontvangst te nemen. In 1963 nam Ons Genoegen afscheid van de heer Bouquenon, die als dirigent werd aangesteld bij het muziekkorps van de Limburgse Jagers. Opvolger werd dhr. Jaap Stolp. Hij was klarinettist bij de Nederlandse Opera, de Koninklijke Militaire Kapel en het Radio Philharmonisch Orkest. In 1964 ging Ons Genoegen met Jaap Stolp naar het Topconcours in Arnhem, waar men de eerste prijs haalde. Twee jaar later gebeurde hetzelfde, wat er voor zorgde dat het borstbeeld van Jhr. Mr. van de Poll nu voorgoed in Hattem mocht blijven.


In 1969 bestond Ons Genoegen 70 jaar. Er werd een grote verloting georganiseerd om het instrumentenfonds te verstevigen. Het instrumentarium kon worden aangeschaft na deze goed verlopen verloting. Het benodigde bedrag was 53.000 gulden. Dit bedrag was aangevuld met schenkingen van het Anjerfonds en de Supportersvereniging, de opbrengst van oud papier en giften van burgers.

 

In 1971 werd wederom succes behaald op het Topconcours, weer een eerste plaats. Dit betekende dat Ons Genoegen met 9 deelnames nu zes keer 1e, twee keer 2e en één keer 3e. Dankwoorden waren er voor Jaap Stolp en Joop de Wolf, die waarnemend dirigent was en ook veel groepsrepetities deed. In 1973 werd dirigent Jaap Stolp na bijna 10 jaar opgevolgd door Jan Brons.

 

In 1974 volgde een eerste uitwisseling met Musikverein Harmonie Dünschede. De contacten met deze vereniging waren gelegd door enkele leden van Ons Genoegen die al jaren hun vakantie in het dorp Dünschede (Sauerland, Duitsland) doorbrachten. Ons Genoegen verzorgde een taptoe op het sportveld in Dünschede en ’s avonds werd deelgenomen aan de feestavond. De uitwisseling werd een groot succes. In 1974 werd ook het 75-jarig jubileum gevierd. Tijdens de feestavond verraste Henk Schoonhoven het gehele korps met de aankondiging dat, geheel uit de opbrengst van oud papier, nieuwe uniformen werden aangeboden. Totale kosten waren 27.000 gulden. De uniformen werden getoond door het oudste lid M. van Wageningen en het jongste lid L. Harmsen. Tijdens de receptie ter gelegenheid van het jubileum werd er door de Supportersvereniging twee nieuwe vaandels aangeboden. 

In 1975 werd Arie Maat verkozen tot nieuwe voorzitter. Onder voorzitterschap van de heer Maat werd in 1976 een nieuwe dirigent aangesteld, de heer Slembrouck. Onder het motto “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, werd begonnen met een ledenwerf actie op de basisscholen van Hattem. Dat deze inspanningen hun vruchten afwierpen bleek wel: in een half jaar tijd mocht Ons Genoegen 25 nieuwe jeugdleden verwelkomen. In het kader van het 80-jarig jubileum werd in 1979 een jubileumconcert georganiseerd met deelname van de drie Hattemer orkesten: Ontwaakt, CMH en Ons Genoegen zelf. 


1980-2000 | 100-jarig bestaan en bouw De Triangel

In 1980 werd, na het bedanken van Slembrouck, een nieuwe dirigent aangesteld. Dit werd Wybren Valkema uit Oudega. Onder zijn leiding volgden er een paar in het oog springende concerten. Er werd een “Kees Vlakconcert” georganiseerd, en een drieluikconcert met Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina Heerde en Chr. Fanfareorkest Concordia uit Oldebroek. Daarnaast volgde er nog een concert samen met de Hoogovens Harmonie uit IJmuiden, welke ook onder leiding van Wybren Valkema stond.


In 1985 volgde er opnieuw een dirigentenwisseling. Valkema werd directeur op de muziekschool in Sneek. Nico Sieffers werd zijn opvolger, die al snel werd opgevolgd door Aalko Flink. Aan hem de taak om Ons Genoegen in 2,5 maand klaar te stomen voor het concours. Ondanks de moeilijke voorbereiding haalde Ons Genoegen een eerste prijs met 311,5 punten, en tevens een uitnodiging voor het Topconcours in 1987


In 1988 was er opnieuw een dirigentenwisseling en werd Hans Slijkhuis aangesteld. Deze nog jonge dirigent studeerde bastuba en behaalde eveneens zijn orkestdirectie diploma. De eerste test van Hans met Ons Genoegen was het concours in Beuningen waar hij een eerste prijs haalde met 311,5 punten en wederom een uitnodiging voor het Topconcours in Arnhem. In 1989, het 90-jarig jubileum van Ons Genoegen, werd een KNF-concours georganiseerd. Ook werd het clublied opnieuw op muziek gezet door Hans Slijkhuis en werd de tekst wat aangepast door Johan Oosterbroek. De supportersvereniging bood het orkest een cadeau aan in de vorm van blauwe concerthesjes met bijbehorende vlinderdas.


In 1990 trad Arie Maat na 15 jaar voorzitterschap af. Jan ten Have nam het voorzitterschap over. In 1993 werd er een activiteitencommissie in het leven geroepen om initiatieven te kunnen ontplooien die de clubkas konden versterken. Een van de hoogtepunten in de jaren dat Jan ten Have voorzitter was het DRUMA-concours dat door Ons Genoegen werd georganiseerd op de sportvelden van Sportpark “Het Achterveen”. Uit heel Nederland kwamen harmonieën, fanfares en drumbands naar Hattem. Het evenement trok meer dan 1.000 bezoekers. Een ander hoogtepunt was opnieuw een reis naar Dünschede in 1994. Twee bussen vol met het gehele korps, aanhang en jeugdorkest reisden af naar Duitsland. Op zaterdagavond werd een concert gegeven in de Schutzenhalle onder leiding van gastdirigent Jaap Stolp. Jan ten Have droeg de voorzittershamer over aan J.W. (Wim) Stobbink, die in 1995 benoemd werd als de nieuwe voorzitter van Ons Genoegen.


In 1995 kreeg Ons Genoegen weer bezoek van Musikverein Dünschede. In datzelfde jaar ging Ons Genoegen op concours in Zaandam, waar het met 313 punten opnieuw een KNF-wimpel veroverde. In 1996 was er een gezamenlijk concert op de Markt in Hattem ter ere van de jarige VVV door Ons Genoegen, Ontwaakt en CMH. Tijdens het voorzitterschap van Stobbink kwam er enige vernieuwing in de programmering van concerten. In april 1997 werd er voor het eerst een thema meegegeven aan het voorjaarsconcert, en dat thema was “Een Hollands Avondje”. Die avond werden o.a. Soldaat van Oranje en El Croeiff gespeeld. Ook Nederlandse popmuziek van Marco Borsato en Paul de Leeuw mochten niet ontbreken.

 

In 1999 werd Rob Mackaaij gekozen tot voorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het grootste deel van de eerste regeerperiode van Rob werd in beslag genomen door activiteiten rond de bouw van een eigen onderkomen, de Triangel. 1999 was tevens het 100-jarig jubileum van Ons Genoegen, en daarnaast vierde de gemeente Hattem het feit dat zij 700 jaar geleden stadsrechten had verkregen. In januari van het jubileumjaar werd “De Club van Honderd” opgericht tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Dat zich diezelfde avond nog 35 leden inschreven, overtrof een ieders verwachting.  In februari werd er een intern solistenconcours georganiseerd waar eenendertig muzikanten aan mee deden. Gezien het grote succes hiervan werd besloten dit tot een jaarlijks terugkerende activiteit te benoemen. 


Op 1 april 1999 werd een concert gegeven in Dünschede ter ere van de jubilea van beide verenigingen, Ons Genoegen 100 jaar en Dünschede 125 jaar. Sinds 1974 brachten beide verenigingen elkaar regelmatig een bezoek en werden samen concerten georganiseerd. Op 15 mei 1999 gaf Ons Genoegen haar jubileumconcert in de Daendelshal met optredens van alle onderdelen van Ons Genoegen. Zanger Gert Pannekoek zong onder meer You’ll Never Walk Alone. In december 1999 volgde een grote feestavond ter ere van het 100-jarig bestaan. Ook hierbij waren onze vrienden uit Dünschede aanwezig.


2000-2010 | Op naar het 110-jarig jubileum

In 2000 werd Ben Schakelaar benoemd tot voorzitter. Helaas kon deze benoeming maar van korte duur zijn. In mei 2001 overleed Ben Schakelaar aan de gevolgen van een slopende ziekte. Opnieuw was het Arie Maat die de functie van voorzitter op zich nam. In 2002 kwam met veel inzet een eigen CD van Ons Genoegen op de markt.


 

In 2003 vieren Blaaskapel de Kleikloeten en Supportersvereniging Ons Genoegen gezamenlijk hun 50-jarig bestaan in de ‘Triangel’ door middel van een grote feestavond en de organisatie van een Blaaskapellendag waar diverse bevriende en regionale kapellen hun opwachting maken. In 2003 wordt mevrouw Bep Muller gekozen tot nieuwe voorzitter. In 2005 verlaat dirigent Hans Slijkhuis Ons Genoegen na een samenwerking van maar liefst 17 jaar. In datzelfde jaar wordt Alfred Willering benoemd tot zijn opvolger. Zijn eerste concert met Ons Genoegen was een dubbelconcert samen met Hasselts Fanfare. In 2006 neemt Martin Mulder de voorzittershamer over van Bep Muller.


In 2007 wordt afscheid genomen van Jan Wesselink, die maar liefst 25 jaar werkzaam was geweest als instructeur van het tambour-lyrakorps en de latere Malletband van Ons Genoegen. Onder zijn leiding werden goede resultaten behaald en werd meerdere malen deelgenomen aan het Topconcours in Barneveld. Jan werd opgevolgd door Bart  Zweers.

 

In 2008 werd deelgenomen aan het Concours in Zaandam waar een uitstekende eerste prijs werd behaald met 83,25 punten. Gedenkwaardig daarbij is dat als try-outconcert een concert werd georganiseerd met de Christelijke Muziekvereniging Hattem.

In 2009 viert Ons Genoegen het 110-jarig bestaan. Dit werd   een grootse happening. Op 27 maart gaf de Marinierskapel der Koninklijke Marine een concert in de Marke met maar liefst bijna 1.000 toehoorders. Daarnaast werd een jubileumconcert georganiseerd met het Klezmerorkest Di Gojim. Speciaal voor dit concert componeerde dirigent Alfred Willering  ‘Bojbriker Drejlach’, een stuk voor fanfare en klezmerorkest, dat tijdens dit concert haar première beleefde.


 

 
 
 
Instagram